Navigácia

Obsah

Čo pripravujeme

 • Povoľovacie konanie výrubu drevín.
  T: 04.10.2019
  L: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
 • Miestne dane a poplatky - aktuálne.
  T: 15.10.2019
  L: Ing. Iveta Ištoková
 • Zmeny a aktualizácia vo vnútorných predpisoch obcí (organizačný poriadok, pracovný poriadok a poriadok odmeňovania).
  T: 17.10.2019
  L: Mgr. Katarína Tamášová
 • Elektronická schránka - novinky a povinnosti.
  T:  22.10.2019
  L: Ing. Erika Kusyová
 • Najčastejšie chyby obcí a  obcami zriadených organizácií pri plnení informačných zákonných povinností.
  T: 24.10.2019
  L: JUDr. Vladimír Pirošík
 • Správa daní a poplatkov v podmienkach obce.
  T. október - november 2019
  L: Ing. Adela Gašparovičová
 • Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti z hľadiska povinností a kompetencií obce.
  T: 14.11.2019
  L: JUDr. Bohuslav Harviľák
 • Účtovná závierka k 31.12.2019 - obce, RO a PO.
  T: 21.11.2019
  L: Ing. Terézia Urbanová
 • Mzdová účtovníčka a personalistka na konci roku 2019.
  T: 29.11.2019
  L: Ing. Pavol Kukučka
 • Poskytovanie dotácií z rozpočtu obcí a ich kontrola.
  T: november 2019
  L: Ing. Oxana Hospodárová
 • Postihovanie záškoláctva v priestupkovom a trestnom konaní.
  T: 02.12.2019
  L: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
 • Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - úlohy obce, zriaďovanie a povoľovanie, VZN.
  T: december 2019
  L: JUDr. Bohuslav Harviľák