Štrba - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Čo pripravujeme

Čo pripravujeme

 • Odpadové hospodárstvo obce – platné a pripravované zmeny
  Termín: 08.11.2023
  Lektor:  Ing. Peter Gallovič
   
 • Účtovná závierka k 31.12.2023
  Termín: 14.11.2023
  Lektor:  Ing. Terézia Urbanová
   
 • E-government obce, školy v kontexte posledných zmien legislatívy (novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov o, zákona o ITVS, zákona o správe daní a poplatkov,.. )
  Termín: 23.11.2023
  Lektor: Ing. Erika Kusyová
   
 • Právne vynucovanie poriadku pri parkovaní v obciach – objektívna zodpovednosť:
  Termín: 21.11.2023
  Lektor: JUDr. Marián Hoffmanni, PhD.
   
 • Nové právne predpisy na úseku ochrany ovzdušia (zákon o ochrane ovzdušia, zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ) so zameraním na kompetencie a povinností obcí a miest
  Termín: 28.11.2023
  Lektor:  Ing. Ľubomír Žiak
   
 • Správne konanie v školstve
  Termín: december 2023
  Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.