Navigácia

Obsah

Ako sa prihlásiť


Pri organizácii školení a seminárov, kde sa zúčastňuje veľa účastníkov je nesmierne dôležité prihlásiť sa včas a spôsobom, ktorý organizátorom jasne povie fakty ktoré potrebujú vedieť a nezahltí ich nepotrebným, prípadne mu neposkytne potrebné informácie. V tejto súvislosti si Vás dovolíme upozorniť na najdôležitejšie veci spojené s prihlasovaním sa na školenia a semináre.

 • najvhodnejší spôsob prihlásenia je prostredníctvom emailu z oficiálnej emailovej adresy organizácie
 • prihlášky zasielajte výhradne na adresu rvc@weba.sk  a nie napríklad na adresu obecného portálu, z ktorej sú takéto prihlášky systémom automaticky a bez prečítania odstránené nakoľko sa netýkajú služieb obecného portálu
 • každý účastník by sa mal prihlásiť samostatne a nie prostredníctvom kolegov, čo v budúcnosti zhoršuje identifikáciu prihlásených účastníkov
 • na školenie sa prihlasujte iba raz, ak sa budete prihlasovať na školenie opätovne z dôvodu, že si nepamätáte či ste sa prihlásili, alebo Vás prihlási kolegyňa, ktorej ste o Vašej prihláške nepovedali tak Vám automaticky už k prihlásenej osobe pripočítame ďalšiu osobu. Nie je totiž v našich silách skúmať dôvod opätovného prihlásenia.
 • email musí obsahovať tieto veci:

       - presný názov organizácie ktorá sa prihlasuje
       - termín a názov školenia na ktoré sa prihlasujete
       - počet účastníkov - mená nie sú ani potrebné ani rozhodujúce

         (sú potrebné len pri akreditovaných aktivitách)
       - spôsob akým bude prevedená úhrada účastníckeho poplatku

 • dbajte na aktuálnosť a hlavne funkčnosť Vašej emailovej adresy, nedoručené a vrátené emaily z dôvodu nefunkčnosti alebo preplnenia emailovej schránky ďalej neriešime, nakoľko nie je v našich silách túto skutočnosť zmeniť
 • na súkromné emailové adresy materiál nedoručujeme, čo je podstata dohody s lektormi
 • preposielanie z oficiálnej adresy na súkromnú si musíte zariadiť s organizáciou individuálne
 • zaslaný materiál je potrebné si vždy vytlačiť a doniesť na školenie, materiál v tlačovej forme nedistribuujeme (len pre účastníkov, ktorí nemajú zriadený email)
 • pri platbe  prevodom na účet je dôležité uviesť v správe pre príjemcu presný názov organizácie, za ktorú je platba uhradená. Toto je potrebné hlavne v prípade škôl a školských zariadení, ktoré pravidelne túto informáciu do poznámky pre prijímateľa platby neuvádzajú. Platba sa následne nedá identifikovať a bude vrátená na účet odosielateľa a účastník bude musieť zaplatiť na školení v hotovosti.
 • príjmový doklad sa vydáva len účastníkom, ktorí platia v hotovosti, pri prevode na účet Vám ako daňový doklad slúži pozvánka na školenie
 • každý prihlásený účastník, ktorý sa na školenie nedostaví a ani sa včas v zmysle STORNO podmienok zo školenia neodhlási je povinný zaplatiť STORNO poplatok. STORNO podmienky sú uvedené na každej pozvánke.


Veríme, že dodržiavaním týchto jednoduchých pokynov prispejete aj Vy k zefektívneniu našej práce s organizáciou školení.

S úctov Vaše RVC